Ireo tsianjery

Tsianjery Alahady 29 Marsa 2020

"Ary rehefa voasambotra Jaona, dia nankany Galilia Jesoa nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: Efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra; mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara". Marka 1:14-15

Tsianjery Alahady 15 Marsa 2020

"Arovy ny fanahiko, fa masina aho;Andriamanitro o, vonjeo ny mpanomponao,Izay matoky Anao. Tompo o, mamindrà fo amiko;Fa Ianao no itarainako mandrakariva". Salamo 86:2-3

Tsianjery Alahady 08 Marsa 2020

"Kanefa manan-teny aminao Aho, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia havelako hihinana ny avy amin'ny hazon'aina, izay eo amin'ny Paradisan'Andriamanitra". Apokalypsy 2:4;7  

Tsianjery Alahady 01 Marsa 2020

"Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao". Matio 11:24

Tsianjery Alahady 23 Febroary 2020

"Ary na inona na inona no ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izany rehetra izany, ka misaora Andriamanitra Ray amin'ny alalany". Kolosiana 3:17

Tsianjery Alahady 16 Febroary 2020

"Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, Ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahitra, ka mihintsana ny voniny". 1 Petera 1:24

Tsianjery Alahady 09 Febroary 2020

"Ary ankehitriny izaho manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny tenin'ny fahasoavany, izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra nohamasinina". Asan'ny Apostoly 20:32

Tsianjery Alahady 02 Febroary 2020

"Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, ry oloko, Izaho no hanokatra ny fasanareo, ary hampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo, ka ho entiko ho any amin'ny tanin'ny Isiraely". Ezekiela 37:12