Etude biblique

Ireo fampianarana mandritra ny "Etude Biblique".

Fanoharana ny amin’i Jerosalema Vaovao

Apokalypsy 21 :2 : « Ary nahita aho fa, indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin’ Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ ny vadiny ». 1/ Oharina amin’ny tanàna masina i Jerosalema ...